Odlingsmetoden

Mer än ekologisk odling

Diverse grönsaker

En biodynamisk odlare är samtidigt en ekologisk odlare. Samma krav som ställs för en ekologisk produktion gäller också för en biodynamisk. Den biodynamiska odlingsmetoden eftersträvar att skapa ett sunt jordbruk och hälsosamma produkter. Men biodynamisk odling innehåller så mycket mer. Inte minst hur du som odlare väljer att förhålla dig till din gård.

Demeterreglerna skiljer sig från de ekologiska genom sitt synsätt på gården som en individuell enhet. Avgörande för detta är ett resursbevarande kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning balanserar varandra för att så långt det är möjligt skapa en självförsörjande gårdsorganism. Endast hela gården kan certifieras (i motsats till en särskild gröda eller yta) och specifika metoder och naturliga preparat används för att främja jordens bördighet, växternas vitalitet och djurens hälsa. Skonsamma förädlingsmetoder och hög kvalitet på råvaror leder till äkta produkter med högt näringsvärde.

Intresse från konsumenter för ekologisk och närodlad mat ökar ständigt och biodynamiska produkter får alltmer uppmärksamhet. Nära samverkan mellan konsumenter och producenter är en viktig insatts för en sundare och mer levande landsbygd. Svenska Demeterförbundet och andra initiativ arbetar kontinuerligt med att skapa bättre förutsättningar för odlare och konsumenter.

Den biodynamiska odlingsmetoden är framförallt ett sätt att gestalta livssammanhangen i lantbruket. Den levande naturens stora mångfald medför ett ansvarsfullt men öppet förhållande till varje enskild situation. Odlarens kunskaper och erfarenheter har stor betydelse för driften av gården. Men också för att skapa förtroende hos konsumenterna för den biodynamiska odlingsmetoden och dess produkter. Att ständigt förstå och förstärka dessa relationer är en viktig uppgift, både för den enskilda odlaren och för Demeterförbundet.

En sundare gårdsorganism

Biodynamisk odling visar sig alltmer vara en av de mest hållbara och etiska odlingsmetoderna.

Grundläggande för biodynamisk odling är bilden av gården som en organism. De olika delarna av gården skapar en helhet som hänger samman. Det innebär att varje gård är genomtänkt och planerad utifrån dess egna individuella förutsättningar och kvaliteter. Jorden, växter och djur vårdas med respekt för deras egenvärde och natur. Hänsyn till samspelet i naturens cykler och rytmer tas in i odlingsplaneringen. Den biodynamiska metoden skapar förutsättningar för en djupare relation mellan odlaren och det omgivande landskapet, årstidernas föränderlighet och naturens långvariga sammanhang.

Genom att så långt som möjligt upprätthålla en självförsörjning på foder, kompost och gödsel, åstadkommer odlaren en effektiv skötsel av gårdens resurser. Detta är speciellt viktig i en tid när fenomen som klimatförändring och kol-bindning påverkas av jordbruket. Forskning har visat att ett kretsloppsbaserat jordbruk är en av de bästa metoderna för att klara många av det moderna jordbrukets utmaningar. I ett sådant ingår en mångsidig växtföljd med klövervall, balans mellan växtodling och djurhållning anpassad till gårdens egen andel av foderproduktion, kompostering och gödselhantering och åtgärder som långsiktigt ökar jordens bördighet.

Preparaten

För jordbrukets framtid är det avgörande att främja jordens bördighet och vitalitet. Demeterreglerna förutsätter därför användningen av de biodynamiska preparaten som en unik och nödvändig del av den biodynamiska odlingsmetoden. Forskning visar att de biodynamiska preparaten höjer jordens mikroliv, reglerar obalanser i växtodlingen och förbättrar avkastningen och lagringsegenskaperna hos grödorna. Preparaten är omsorgsfullt tillverkade med mineraliska och organiska ämnen i samband med årstidsbundna processer i naturen. Dessa används sedan i jordbruket i form av fältpreparat och kompostpreparat som tillförs gödseln och komposten.