Regler

Regler och riktlinjer

Nedanför kan du ladda ner reglerna för Biodynamisk växtodling och djurhållning, Biodynamisk förädling och Biodynamisk biodling.

För Labelingmanualen (engelsk version) klicka här.

Reglerna finns även att ladda ner i andra språk på följande sida.

Odling

Intensivodling kräver en väl genomtänkt växtföljd med mångsidighet i grödorna. Inom trädgårdsodling kan de biodynamiska preparaten få en mångsidig och differentierad användning. Man bör eftersträva en situation där trädgårdsodlingen är integrerad, eller utveckla samarbete med ett jordbruk med husdjursskötsel.

Gödslingen skall aktivera jordens egna krafter. Förutsättningen för en lyckad trädgårdsodling är en sund och levande matjord. Det är bra om stallgödsel och växtavfall är ekologiska. All gödsel utifrån skall komposteras.

Odlaren behöver själv utveckla en inlevelse i naturförloppen, och den aktuella situationen, så att han därur kan bedöma vilka åtgärder som behövs. T.ex. hur ofta det är lämpligt att spruta preparaten.

Djurhållning

Ko med horn

Husdjuren ger liv och rörelse åt gårdsorganismen. De berikar det mänskliga livet genom sin tillgivenhet. Deras mjölk, kött och ägg ger näring åt människan. Sammansättningen av besättningen skall vara så artrik som möjligt. Därigenom ökar möjligheterna för att skapa en sund ekologisk balans på gården och gårdsorganismens kvalitet höjs. Möjligheterna ökar också för att vidareutveckla bördigheten hos gårdens jordar. Husdjursbesättningens storlek anpassas till förutsättningarna för foderproduktion på gården.

En grundförutsättning för välfungerande husdjursskötsel är djurskötarens goda kunskap och inlevelseförmåga i djurens behov. Husdjursskötseln skall bedrivas enligt artriktiga synpunkter d v s husdjuren skall kunna bete sig enligt sina naturliga vanor och rörelseförlopp. Husdjuren skall alltid ha tillgång till skydd för väder och vind samt tillgång till friskt vatten.

Väl fungerande lösdriftstallar, där husdjuren kan röra sig fritt, är till stor fördel. Vid nybyggnation av stall skall detta faktum beaktas i planeringen. Djurens liggplats skall hållas torr och ren. Rikligt med strö skall användas. Husdjur som står uppstallade måste obehindrat kunna lägga sig till vila och resa sig för foderupptagning. Rasthagar och foderplatser skall hållas i gott skick. Då husdjuren står inne skall det finnas dagsljusinsläpp. På en spaltgolvyta måste finnas tillräckligt stor heltäckt yta för att bjuda rymlig liggplats åt alla husdjur som är uppstallade på en sådan spaltgolvyta. Helspaltgolv utan golvtät liggplats är inte tillåtna.

Förädling

Grönsaksstall med pumpor

Varje förädlad Demeterprodukt består av råvaror som odlats enligt gällande Demeterregler för biodynamisk odling. Vid förädling av biodynamiskt producerade växt- och djurprodukter gäller särskilt att bevara råvarornas höga Demeterkvalité, och att utveckla dem vidare för människans behov.

En kvalitetshöjande förädling har som mål att bevara näringsvärdet och om möjligt göra det tillgängligt. Nuvarande näringsfysiologiska kunskap lägger vikt inte bara vid fullvärdiga livsmedel, utan också vid att deras inre kvalitet är typiskt och harmoniskt utvecklad. Vid förädling av en Demeterprodukt måste man ta hänsyn till detta förhållande.

Demeterreglerna sätter inte bara upp ramar. De har medvetet utformats så att hänsyn tas till viktiga förädlingsmetoder. Till sist är det varje förädlares uppgift att handla ansvarsfullt utifrån Demeterreglerna och egen erfarenhet. Var och en bör ständigt handla så att konsumenternas förtroende till biodynamisk odling och Demeterkvalité motsvaras och ökar. I längden är konsumenternas upplevelse av Demeterprodukternas ständigt höga kvalitet den bästa reklamen.